ИНДУСТРИАЛНО АВТОМАТИЧНО ПРЕЛЕЗНО УСТРОЙСТВО /ИАПУ/

ИАПУ е специфична разновидност на ЖП прелезно устройство, за работа в индустриален клон, работещо по нестандартен алгоритъм. Допълнително управлява маневрени сигнали, сигнализиращи подвижния състав за състоянието на прелеза.

 

 

 

СИСТЕМНА АРХИТЕКТУРА И СЪСТАВНИ ЕЛЕМЕНТИ

Прелез е мястото на пресичане на едно ниво на ЖП линия с път за автомобили. Автоматични прелезни устройства АПУ (Фигура 1) са предназначени за сигнализиране и охрана на пътните превозни средства (ППС) при предстоящо преминаване на железопътно возило през прелеза и подаване на информация към машиниста за задействаното АПУ.

 

Фигура 1

За използване в индустриален клон с маневрена дейност е разработен вариант на прелезно устройство – Индустриално АПУ (Фигура 2). Съставните елементи, като бариерни механизъм БМ, шосейни сигнали СПШ и броячни точки БО се запазват. Намалява се размера на зоната на прелеза между БТ1 и БТ2 от километри в десетки метри и се допуска спиране на ЖП подвижния състав в тази зона. Отпадат БТ3 и БТ4, които служат за бързо освобождаване на прелеза.

ИАПУ работи по нов алгоритъм на действие и съдържа нов хардуер, позволяващ управление на маневрени сигнали МС вместо предпрелезни сигнали ППС. При навлизане на маневрата в зоната на прелеза ИАПУ автоматично се активира и забранява движението на ППС, като остава затворен до освобождаване от маневрата на зоната на прелеза.

Фигура 2

МС известяват машиниста за състоянието на прелеза, като при отворен прелез светят забранително с една синя светлина. При затваряне на прелеза МС свети разрешително с една бяла светлина. При повреда на ИАПУ всички сигнали угасват.

ИАПУ е изградено с модерна елементна база и е предвидено за работа с съществуваща апаратура за броене на оси. Основата на ИАПУ е управляващия шкаф.

УПРАВЛЯВАЩ ШКАФ

Компонентите за управление и контрол на ИАПУ са разположени в шкаф за външен монтаж. Блоковата схема на устройството е дадена на Фигура 3. В шкафа се намира репартитор за обвръзка на външните съоръжения.

Фигура 3

Компонентите разположени в шкафа са:

ТОКОЗАХРАНВАНЕ

За гарантиране на надеждна работа е разработено модулно токозахранване, позволяващо гъвкава конфигурация спрямо спецификата на конкретното ИАПУ. Токозахранването позволява автономна работа от акумулаторна батерия минимум 8 часа.

Модулното токозахранване е изградено от следните модули:

  • Токоизправител – подбира се според консумацията на АПУ и типа на използваната акумулаторна батерия АБ. Използват се индустриални импулсни токоизправители с висок КПД, широк работен диапазон на входното напрежение и висока надеждност.
  • Акумулаторна батерия АБ – работи в буферен режим, като постоянно се зарежда от токоизправителя с препоръчаното от производителя напрежение.
  • Блок защита батерията – контролиращ напрежението върху АБ и изключващ товара при достигане на долна граница.
  • DC/DC конвертор за галванично разделяне на АБ от консуматорите. Основно приложение е захранване на PLC с константно напрежение 24 V DC (независимо от напрежението на АБ), което гарантира стабилна работа на системата.

 

БЕЗОПАСЕН КОНТРОЛЕР

Индустриалните безопасни контролери от серията TRISAFE на Phoenix Contact обединяват функционалност и гъвкавост. Съдържат интегрирани безопасни входове и изходи.

Фигура 4

Позволяват разширение на броя на вход/изходите посредством добавяне на допълнителни модули, свързани посредством PSR-TBUS шина (Фигура 4). Входно изходните параметри са подходящи за директен интерфейс с релейната и безконтактно функционално управление на МУКС2.Конфигурирането на контролера се осъществява с фирмения софтуер SAFECONF. Контролерът притежава сертификат за ниво на безопасност SIL3 по стандарта IEC 61508 на хардуера и софтуера (Фигура 5).

Фигура 5

Логиката на действие на устройството е реализирана софтуерно. Безопасният логически контролер е конфигуриран посредством FBD /функционални блок диаграми/(Фигура 6). Контролера е защитен от нерегламентиран достъп до конфигурацията с парола.

Фигура 6

ИНТЕРФЕЙС КЪМ СИГНАЛИТЕ

Модули за управление и контрол на сигнали МУКС2, подредени в касета обвързани с безопасния PLC и сигналите СПШ, ПСПШ, ППС и МС.

МУКС2 (Фигура 7) е микропроцесорен модул за управление и контрол на светлинни сигнали в АПУ, съобразен с изискванията на ТС ЖИ-002-2005. Конфигурира се за различни режимни на работа, като подържа сигнални модули CVE-LED/STARLED2 на LaSemaforicasrl. Модулът се произвежда от фирма Транскомел.

 

 

 

Фигура 7

Контролът на светене се осъществява посредством динамично отчитане на консумираната мощност и сравняване с предварително зададени параметри за съответния тип LED модул. Това позволява да се установи късо съединение в изхода или повреден (или с намалена осветеност) LED модул.

Текущата версия на хардуера е надградена до 2.20, което включва:

  • Нов микропроцесор.

Текущата версия на софтуера е надградена до 2.20, което включва:

  • Възможност за управление на маневрен сигнал.

ВЪНШНИ ОБЕКТИ

ИАПУ се обвързва към стандартни броячи на оси, бариерни механизми и LED сигнали.

Количеството и разположението на външните обекти се определя според изготвения работен проект за даден индустриален клон.